Damptest autoklave

Valideringsservice utfører dampest på alle store autoklaver raskt og effektivt.

Våre damptester undersøker følgende forhold: 

​Tørrhetsverdi/dryness value

Dampens tørrhetsverdi beskriver mengden fukt i dampen. Hvis dampen er for tørr, er det fare for at den overopphetes når den entrer sterilisatoren, slik at sterilisering ikke finner sted. Hvis dampen inneholder for mye fuktighet, kan gods og emballasje være vått etter at prosessen er over. Bakterier kan vokse gjennom våt emballasje, slik at godset blir usterilt.

Ved å kjenne temperaturen på dampen, samt mengden energi den inneholder, er det mulig å fastslå hvor mye fuktighet som faktisk er tilstede. Nøyaktige temperatur- og massemålinger er avgjørende for å oppnå nøyaktige og repeterbare resultater. EN ISO 285-akseptkriteriene for testene sier at der metallgods behandles, bør tørrhetsverdien være større enn 0,95 (< 5% fuktighet) og større enn 0,9 for porøse laster (< 10% fuktighet).

Ikke-kondensérbare gasser/non condensable gases (NCG)

Når vann varmes opp i en åpen kjele, ser vi at det dannes små bobler. Dette er ikke-kondenserbare gasser, og består vanligvis av luft. I en autoklave vil disse gassene være blandet med dampen. Inne i sterilisatoren har disse gassene samme effekt som luft, som kan forhindre dampinntrengning i lastene, slik at steriliseringen blir ufullstendig.

Vi tester for NCG ved å lede en damp-prøve gjennom vann og samle opp gassene. Ved å måle mengdene kan vi uttrykke resultatet som en enkel %.  EN ISO 285 krever at mengden gasser ikke skal overstige 3,5% (3,5 ml gass/100 ml dampkondensat).

Overopphetet damp/superheat

Overopphetet damp gir ufullstendig sterilisering, da den ikke inneholder tilstrekkelig fuktighet, som, kombinert med temperatur, er avgjørende for destruksjon av celleveggene i bakterier. Overopphetet damp vil ha samme steriliseringseffekt som varm luft, og krever svært lange holdetider ved de temperaturene som er vanlige i en autoklave.​

Årsaken til overopphetet damp er vanligvis et resultat av stort trykkfall mellom dampgenerator/fordelingssystem og sterilisatoren. EN ISO 285 anbefaler at trykkfallet ikke skal overstige 2:1. Hvis du steriliserer ved 121 grader, bør tilførselstrykket til sterilisatoren ikke overstige 2 Bar. Testen utføres ved å redusere tilførselsdamptrykket til atmosfærenivå gjennom en liten åpning (pitotrør), og måle damptemperaturen en fast avstand unna. Hvis den målte temperaturen ikke overstiger kokepunktet ved lokalt trykk (vanligvis 100 grader celsius) med mer enn 25 grader celsius, anses testen som bestått. 

Anbefalinger for damptestbend (uttakspunkter for damp)

For at damptest skal kunne utføres korrekt anbefaler Nasjonal Kompetansetjeneste for Dekontaminering at damptestbend ihht. EN285 installeres. Les de faglige anbefalingene her >>

Korrekte bend kan bestilles fa Valideringsservice. Ta gjerne kontakt via knappen under. 

Ja, jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om validering!

Gå til toppen